لیست اعضای پیک موتوری اصفهان

شمارهنام و نام خانوادگیرستهنام واحد صنفیشماره پروانهصدور پروانهتلفن محل کارتلفن همراهآدرس محل کار
۱کلانتری مجتبیدفتر خدمات پیک موتوریتکتاز۰۱/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۳۴۳۵۹۳۹۱۳۱۲۵۳۴۲۳خیابان کاشانی مجتمع زرافشان زیرزمین
۲فرهنگ نژاد داوددفتر خدمات پیک موتوریچابکسوار۰۲/د-م۱۳۸۹/۱۱/۱۶۳۲۳۴۳۰۴۹-۳۲۳۴۳۰۵۱-۳۲۳۴۳۰۵۹ ۹۱۳۳۱۵۶۷۰۲خیابان طالقانی بازار بزرگ طالقانی پلاک ۱۹۹
۳حیدری فروشانی روح الهدفتر خدمات پیک موتوریتیزپا۰۳/د-م۱۳۸۹/۰۳/۱۷۳۲۳۴۶۰۶۰-۳۲۳۴۹۹۰۰-۳۲۳۳۲۶۹۵ ۹۱۳۲۱۲۱۱۲۳خیابان طالقانی بازار بزرگ طالقانی همکف
۴محمودیان درویشیان معصومهدفتر خدمات پیک موتوریپیشگام۰۵/د-م۱۳۹۶/۰۲/۲۷۳۷۷۳۳۲۰۹-۳۷۷۳۳۱۵۲ ۹۱۳۴۳۵۲۹۶۵خیابان کهندژ-طبقه زیرزمین ساختمان اقبال(قوامین سابق)
۵ریاحی ناصردفتر خدمات پیک موتوریتکسوار۱۰/د-م۱۳۸۹/۰۲/۱۵۳۶۲۸۲۵۵۴-۳۶۲۸۷۳۵۸ ۹۱۳۱۲۹۷۴۸۲چهارباغ بالامجتمع تجاری هزار جریب پ ۲۴۰
۶جوادوزین مجیددفتر خدمات پیک موتوریبادراه ۴۲۱۰۳/د-م۱۳۸۹/۰۲/۱۲۳۲۲۱۴۲۴۲-۳۲۲۰۰۸۹۸ ۹۱۳۳۰۰۸۷۸۵خیابان استانداری مقابل بلوار هشت بهشت کوچه نادری
۷اکبری مهدیدفتر خدمات پیک موتوریجام جم۱۰۵ /د-م۱۳۸۸/۱۲/۲۵۳۶۶۳۳۴۰۰۹۱۳۶۲۹۷۰۰۹خیابان سجاد- جنب موسسه قوامین-ک آرش- سمت چپ
۸شیرازی مهدیدفتر خدمات پیک موتوریصاحب الزمان۱۰۶/د-م۱۳۹۲/۰۴/۲۰۳۶۵۰۳۱۲۱- ۹۱۳۱۶۶۰۸۱۴سپاهان شهر خ تعاون ۲ بازارچه نگین - همکف
۹رضوی فرد زینت الساداتدفتر خدمات پیک موتوریپردیس۱۰۸/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۳۳۵۰۵۰-۳۲۳۴۶۵۴۵ ۹۱۳۲۱۰۸۴۰۳خیابان طیب خ میردادماد مجتمع میرداماد
۱۰امین الرعایائی علیدفتر خدمات پیک موتوریشمال شهر۱۱۶/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۴۶۵۰۵۷۲۹۱۳۳۰۶۹۵۲۳خیابان کاوه ابتدای ۱۵ خرداد
۱۱حسینی مقدم هاجردفتر خدمات پیک موتورینیکان۱۱۷/د-م۱۳۸۶/۱۲/۰۵۳۳۲۱۱۰۱۰-۳۳۲۱۱۰۷۷ ۹۱۳۳۰۷۰۹۱۲خیابان امام خمینی جاده بابوکان مقابل موزائیک سازی اسلامی
۱۲جعفری مجیددفتر خدمات پیک موتوریپیشتاز زاینده رود۱۲/د-م۱۳۸۸/۱۰/۲۹۳۲۶۵۷۶۳۱۰۹۱۳۳۱۳۳۹۵۱-۰۹۳۶۵۲۶۴۵۹۹خیابان بزرگمهر جنب مسجد الکریم مجتمع تجاری ساحل
۱۴شریفی حمیددفتر خدمات پیک موتوریجترو۱۲۴/د-م۱۳۹۱/۰۶/۱۱۳۳۴۱۵۱۱-۳۳۴۱۵۱۲-۳۲۷۲۰۰۱ ۹۱۳۳۲۸۶۳۱۷خیابان شهیدان- خ ملت - کوچه دوم انتهای کوچه سرچشمه
۱۵دهدست محسندفتر خدمات پیک موتوریرفاه پایانه کاوه۱۲۵/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۴۳۵۸۷۰۰-۳۴۳۵۸۷۰۱-۳۴۳۵۸۸۹۵ ۹۱۳۷۸۶۸۹۵۹خیابان کاوه پایانه مسافربری کاوه غرفه ۵۱
۱۶ناظمی جواددفتر خدمات پیک موتوری۳۳۰۳۰۱۲۶/د-م۱۳۸۹/۰۲/۲۵۳۴۴۷۳۰۳۰=۳۴۴۹۴۰۴۰ ۰۹۱۳۲۰۷۴۰۰۶-۰۹۱۳۲۱۱۰۰۲۰عبدالرزاق مقابل مسجد امامی پارکینگ شهرداری
۱۷علیزاده مهدیدفتر خدمات پیک موتوریقاصد اصفهان۱۳/د-م۱۳۹۵/۰۳/۱۰۳۲۶۶۵۲۰۰-۳۲۶۶۱۱۲۷ ۹۱۳۹۲۵۲۱۰۰نشاط حد فاصل چهارراه نقاشی وسه راه هشت بهشت ساختمان یاس طبقه همکف
۱۸منصوری طهرانی سیدمحمدرضادفتر خدمات پیک موتوریامام رضا۱۳۱/د-م۱۳۸۹/۱۱/۰۴۳۲۷۲۴۰۰۶-۳۲۷۳۴۶۳۷ ۹۱۳۳۰۲۰۷۰۹خیابان گلزار -نبش خ آراسته- طبقه فوقانی کتابفروشی ایمان
۱۹آقابابائی حمیددفتر خدمات پیک موتوریساسان۱۳۳/د-م۱۳۹۰/۱۲/۰۱۳۵۲۴۶۴۰۰-۳۲۳۰۰۰۰۸ ۹۱۳۴۲۱۴۰۱۰خیابان جی ابتدای خ همدانیان -روبروی ترمینال جی - مجتمع تجاری سپیده
۲۰امین الرعایائی مجتبیدفتر خدمات پیک موتوریکاوه۱۳۴/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۴۵۹۳۷۷۰۹۱۳۳۰۶۱۳۸۰کاوه جنب برج کاوه ابتدای کوی اتحاد
۲۱مطاع زهرهدفتر خدمات پیک موتوریجهان افروز۱۳۶-د-م۱۳۹۰/۰۹/۱۲۳۴۵۹۰۰۶۸- ۰۹۳۶۷۰۸۶۸۷۰- ۰۹۱۳۰۵۴۵۰۵۳خیابان دولت آباد مقابل خ گلستان جنب تخلیه بار
۲۲شبکی سازی امیردفتر خدمات پیک موتوریظفر۱۳۸/د-م۱۳۸۹/۰۹/۰۱۳۶۲۶۲۰۲۰-۳۶۲۶۲۰۳۰-۳۶۲۶۲۰۱۰-۳۶۲۸۸۱۱۱ ۹۱۳۲۱۱۴۲۷۰خیابان حکیم نظامی بن بست پاک پلاک آخر
۲۳روانخواه علیرضادفتر خدمات پیک موتوریبادراه سپاهان۱۴/د-م۱۳۹۰/۰۹/۰۵۳۶۶۳۳۵۵۵-۳۶۶۳۳۵۵۴ ۹۱۳۱۲۹۱۱۳۲خیابان میر جنب پل هوائی مجتمع پگاه
۲۴گلسرخی احمددفتر خدمات پیک موتوریحافظ۱۴۴/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۲۲۵۷۸۷-۳۲۲۰۹۳۰۱- ۹۱۳۱۱۷۵۰۶۲خیابان حافظ جنب هتل صدف
۲۵جعفری نیسیانی روح الهدفتر خدمات پیک موتوریخوش رکاب۱۴۶/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۳۸۶۹۳۳۳-۳۳۸۶۹۴۴۴ ۹۱۳۸۱۶۳۹۹۷شاهپور جدید انتهای خیابان پرتو
۲۶استاد شریف معمار محسندفتر خدمات پیک موتوریشریف۱۴۷/د-م۱۳۸۷/۱۱/۱۵۳۲۲۸۷۹۸۷۹۱۳۱۰۰۳۴۵۷احمد آباد ابتدای خ گلزار سمت چپ
۲۷رضائی غلامحسیندفتر خدمات پیک موتوریهمراه۱۴۸/د-م۱۳۸۹/۰۳/۰۳۳۶۲۵۲۰۰۵۹۱۳۵۳۰۲۰۰۶خ رودکی کوی شهید پاکزاد نبش کوچه عباسی
۲۸رضایی میلاددفتر خدمات پیک موتوریهما۱۵۲/د-م۱۳۹۳/۱۲/۰۳۲۳۶۹۳۷۰۰۹۳۷۱۹۵۸۴۵۹-۰۹۱۳۱۲۶۰۷۵۲چهارباغ عباسی بازار آزادی - ورودی سوم - طبقه اول
۲۹دادخواه بهزاددفتر خدمات پیک موتوریکمال۱۵۴/د-م۱۳۹۳/۱۱/۰۶۳۲۳۱۷۷۴۳- ۹۱۳۹۰۳۴۶۵۱خیابان ولیعصر-بعدازتامین اجتماعی- ساختمان غدیر -ط۲
۳۰میرخلف زاده مجتبیدفتر خدمات پیک موتوریپیشتاز۱۵۵/د-م۱۳۹۶/۰۸/۲۲۳۵۲۲۲۱۲۶۹۱۳۸۳۷۱۷۱۹جی خ همدانیان روبروی ترمینال جی مجتمع سپیده طبقه اول پ ۳۶
۳۱مهربان نسب محمددفتر خدمات پیک موتوریطوفان۱۵۶/د-م۱۳۹۴/۱۲/۰۹۲۳۶۳۷۶۵۹۱۳۸۱۰۰۷۶۲دکتر بهشتی خ ثارمیه بعد از قرض الحسنه امام حسن مجتبی گاراژ حاج هاشمی
۳۲تاجی علیدفتر خدمات پیک موتوریدانشجو۱۵۷/د-م۳۷۸۶۴۶۸۰۹۱۳۸۱۴۱۹۰۰خیابان رودکی ، جنب امام زاده محسن ، داخل زیر گذر
۳۳عباسپور حمیدرضادفتر خدمات پیک موتوریبلوار۱۵۹/د-م۱۳۹۵/۰۵/۲۵۳۷۷۷۲۱۴۱-۳۷۷۷۴۱۲۱ ۹۳۹۷۹۶۲۹۱۵بلوار کشاورز جنب رستوران بیستون
۳۴پیش قدم احمددفتر خدمات پیک موتوریقائم۱۶/د-م۱۳۹۳/۱۰/۲۰۳۲۳۴۱۴۰۳-۳۲۳۵۲۹۲۲ ۹۱۳۳۱۶۸۱۶۹خیابان دکتر بهشتی گاراژ متحدقدیم
۳۵سلطان رضائی سید علیدفتر خدمات پیک موتوریاعتبار۱۶۱د-م۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۲۲۴۰۱۶۵۹۱۳۹۵۸۳۹۷۰هاتف کوی مشیر انتهای کوچه یخچال جنب آتش نشانی پاساژ بازرگانان طبقه همکف
۳۶هارونی مشهدی حمیددفتر خدمات پیک موتوریثامن۱۶۴/د-م۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۶۶۰۵۲۵۲۹۱۳۲۰۵۲۹۶۷خ آب ۲۵۰، کوچه ۲۱
۳۷پور حیدر شیرازی علی اصغردفتر خدمات پیک موتوریاصفهان پیک۱۶۵/د-م۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۴۳۶۱۳۰۰-۳۴۳۶۱۳۰۱ ۹۱۳۱۶۵۵۱۸۶رباط اول بعداز کوی استاد شهریار داخل گاراژ
۳۸عجمی افشیندفتر خدمات پیک موتوریسپاهان۱۶۶/د-م۱۳۸۸/۱۲/۱۲۳۶۲۸۹۳۹۱-۳۶۲۹۱۸۴۷-۳۶۲۹۱۸۴۸ ۹۱۳۳۰۳۱۰۰۶خیابان نظر شرقی - جنب تالار اندیشه مجتمع تجاری جلفا طبقه پایین
۳۹فانی قهدریجانی زهرادفتر خدمات پیک موتوریراد۱۶۸/د-م۱۳۸۸/۱۲/۱۸۳۲۳۵۸۰۶۲-۳۲۳۵۳۷۳۵ ۹۱۳۸۰۵۲۴۳۷خیابان دکتر بهشتی - کوی نگارستان - مقابل مسجد لنبان -داخل غروی
۴۰رضائی قدرت الهدفتر خدمات پیک موتوریبادراه اصفهان۱۷/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۲۳۳۶۳۶-۳۲۲۱۱۰۱۸-۳۲۲۳۸۳۶۶-۲۲۰۲۷۷۳ ۹۱۳۲۰۲۱۳۲۸سپه کوی کاخ ساختمان مهدی طبقه اول
۴۱نعمت الهی حسیندفتر خدمات پیک موتورینوین۱۷۲/د-م۱۳۸۹/۰۱/۳۰۳۲۲۶۱۸۳۷-۳۲۲۶۸۲۱۳ ۹۱۳۸۲۹۵۰۵۵خیابان هاتف پشت امامزاده اسماعیل - همکف
۴۲رجائی مهدیدفتر خدمات پیک موتوریپارسه۱۷۴/د-م۱۳۸۹/۰۳/۱۷۳۲۲۰۸۱۴۵-۳۲۲۲۲۸۰۰- ۹۱۳۱۱۳۶۶۱۵خیابان آمادگاه مقابل مهمانسرای عباسی مجتمع تجاری عباسی
۴۳دشتی اصفهانی رسولدفتر خدمات پیک موتوریمولا علی۱۷۸/د-م۱۳۸۹/۰۷/۲۰۳۲۲۶۱۶۱۹۹۱۳۳۰۱۲۲۸۰خ ولیعصر پشت مسجد شیخ یزدی داخل تیمچه سید احمدیان
۴۴ستاینده سید ولی الهدفتر خدمات پیک موتوریقاصد سپاهان۱۸/د-م۱۳۹۰/۰۴/۰۴-۳۲۲۲۶۵۶۳-۳۲۲۳۶۵۶۳ ۹۱۳۷۹۳۷۷۱۷خیابان حافظ کوی میرعماد-مجتمع تجاری قصر
۴۵سربلوک زاده مجیددفتر خدمات پیک موتوریبازار ایران۱۸۰/د-و۱۳۸۶/۰۶/۲۰۳۲۲۰۶۰۰۲-۳۲۲۴۱۰۰۴ ۹۱۳۹۱۱۶۵۷۷خیابان هاتف کوچه مشیر کوچه هارونیه پاساژ قائلی پلاک دوم سمت چپ
۴۶سعادت احساندفتر خدمات پیک موتوریجهان نما۱۸۱/د-م۱۳۸۹/۱۱/۱۰۳۲۲۳۱۰۶۴۹۱۳۶۰۰۵۰۴۶دروازه دولت ، جنب بانک ملت ، پلاک ۴۲
۴۷خانی مجیددفتر خدمات پیک موتوریهمشهری۱۸۲/د-م۱۳۸۹/۱۱/۱۶۳۶۶۱۱۰۲۵۹۱۳۳۸۶۵۷۱۴خیابان فیض - خ شهید کیانی (کوچه پارچه) سمت چپ
۴۸محسنی بیژندفتر خدمات پیک موتوری۱۱۰خواجو۱۸۴/د-م۱۳۹۰/۰۲/۲۵۲۷۳۳۰۴۲۹۱۳۹۱۳۵۷۹۶خیابان چهارباغ خواجو خ محله نو خواجو پشت تاکسی تلفنی
۴۹خراسانی علی زاده پرویزدفتر خدمات پیک موتوریجشنواره۱۸۵/د-م۱۳۹۱/۰۳/۰۱۳۶۲۸۳۴۱۴- ۹۱۳۱۲۵۰۲۷۱خیابان نظر شرقی-مجتمع تجاری جشنواره-طبقه اول
۵۰اسماعیلی کرکوندی احمددفتر خدمات پیک موتوریهمسفر۱۹۲/د-م۱۳۹۱/۰۵/۰۵۳۸۵۸۵۵۱۶۹۱۳۸۱۱۰۱۳۳اصفهانک- تقاطع دوم- سمت چپ قبل از مکانیکی ۱۱۰
۵۱میرزاجانی حامددفتر خدمات پیک موتوریآپادانا۱۹۴/د-م۱۳۹۱/۰۸/۱۵۳۶۳۰۷۷۱۹۹۱۳۸۲۰۹۳۲۲خیابان سجاد-خ شهید خلیلی دوم-سمت چپ- نبش کوی هوشنگ
۵۲قرهی قهی احساندفتر خدمات پیک موتوریصبا۲۰/د-م۱۳۹۲/۰۸/۱۰۳۲۲۰۲۶۰۸-۳۲۲۱۶۷۱۹ ۹۱۰۳۰۰۱۶۲۶چهارباغ عباسی-مقابل آمادگاه-پاساژ پارس-طبقه اول
۵۳مصلی نژاد سعیددفتر خدمات پیک موتوریبزرگمهر۲۰۱-د/م۱۳۹۲/۰۵/۱۳۳۲۶۸۱۶۰۰۹۱۳۱۰۰۲۰۱۴خ هشت بهشت شرقی ، خ نیرو ، جنب مسجد اباالفضل
۵۴اخوان طباخ علیرضادفتر خدمات پیک موتوریشفق۲۰۴-د-م۱۳۹۳/۱۱/۱۱۷۸۸۸۳۶۳-۷۸۸۸۳۶۴ ۰۹۱۳۹۰۷۵۵۴۹-۰۹۱۳۷۸۵۰۷۰۴اتوبان ذوب آهن خیابان نیروگاه جنب بانک صادرات پلاک ۲۴
۵۵عرب جعفری مراددفتر خدمات پیک موتوریاوج طلائی۲۰۵/د-م۱۳۹۴/۱۱/۰۳۳۲۶۵۰۹۵۰-۳۲۲۷۳۴۱۰-۳۲۲۷۳۳۱۰ ۹۱۳۲۱۳۲۸۹۸خ بزرگمهر-خ مفتح غربی-بعدازمسجدامام حسن نبش ک۲۱
۵۶نریمانی حسیندفتر خدمات پیک موتوریبادپا مهدیه۲۰۹/د-م۳۴۴۸۵۵۱۶۹۱۳۱۶۴۵۱۵۵خ سروش- کوی هوشمند-مقابل فضای سبز
۵۷کدخدا کاظمی زهرادفتر خدمات پیک موتوریمطمئن۲۱۰/د-م۳۲۶۴۶۶۴۵۹۱۳۲۱۰۹۰۲۱خیابان هشت بهشت شرقی-کوچه۱۲بهمن-مجتمع تجاری شاهزید
۵۸مرادی رنانی عفتدفتر خدمات پیک موتوریسجاد۲۱۳-د/م۱۳۹۴/۱۱/۱۴۳۷۳۸۳۸۵۸-۳۷۳۸۵۲۱۸ ۹۱۳۳۸۶۱۹۸۵اصفهان-خ کهندژ نرسیده به سردخانه (پمپ بنزین بلوچی) جنب لبنیاتی حقیقت
۵۹زارع شریف حمیدرضادفتر خدمات پیک موتوریپایا۲۱۷/د-م۳۲۳۱۹۴۵۱۹۱۳۳۷۷۱۷۰۰خیابان نشاط مقابل اداره برق
۶۰جلوخوانیان امیردفتر خدمات پیک موتوریهزاردستان۲۱۸/د-م۱۳۹۵/۰۳/۰۹۳۱۳۳۸۷۵۰۴۰اصفهان خ شاپورجدید خ هزاردستان
۶۱خضری امیردفتر خدمات پیک موتوریالماس شهر۲۱۹-د/م۱۳۹۵/۰۵/۱۱۳۳۴۵۴۸۷۸۹۱۳۵۴۴۴۳۰۶کاوه-خ باهنر کوچه تیران اهنگران روبروی مسجدام البنین
۶۲بهرامپور اکبردفتر خدمات پیک موتوریبادراه تلاش۲۲/د-م۱۳۹۱/۰۸/۱۵۳۲۶۵۴۵۲۰-۳۲۶۵۴۵۵۰ ۹۱۳۱۱۴۶۷۱۷اتوبان شهید صیادشیرازی-ابتدای خ رکن الدوله شرقی- ساختمان اداری غدیر
۶۳طالقانی اصفهانی سیدامیر مهدیدفتر خدمات پیک موتوری۳۵۱۳۵۲۲۰/د-م۳۵۱۳۵۹۱۳۱۶۶۱۹۹۰اصفهان، چهارباغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، واحد ۴۴۲
۶۵زمانی مسعوددفتر خدمات پیک موتورینگین صفه۲۲۳/د-م۱۳۹۵/۱۰/۱۳۳۶۷۳۲۷۳۲۹۱۳۹۶۰۱۳۶۹ترمینال صفه ، طبقه دوم ۲ ، غرفه ۱۸
۶۶ابراهیمیان سپیدهدفتر خدمات پیک موتوریظفر اصفهان۲۲۵/د-م۱۳۹۶/۰۱/۲۶۳۶۲۰۴۰۰۷۹۱۳۲۱۴۳۸۰۰خ دانشگاه مقابل درب دانشگاه مجتمع پردیس واحد ۱۴
۶۷آقالر محموددفتر خدمات پیک موتوریآبشار۲۲۶-د/م۱۳۹۶/۰۲/۲۷۳۶۳۰۷۰۰۸-۷ ۹۱۳۶۸۶۵۵۱۵خ سجاد آخر خ حجتیه روبرو مدرسه نوری
۶۸اسماعیلی الهامدفتر خدمات پیک موتوریشمشاد۲۲۷-د/م۱۳۹۶/۰۲/۲۵۳۶۸۱۸۲۳۶۹۳۷۸۸۷۱۸۸۴بهارستان ، پردیس ۵ خیابان ۶ متری ولی عصر خیابان گذر پیاده رحمت
۶۹مکسبی محمد تقیدفتر خدمات پیک موتوریفطرس۲۲۸-د/م۱۳۹۶/۰۱/۳۱۳۲۲۳۹۸۸۹۹۱۳۸۱۴۲۰۴۰عبدالرزاق کوچه بازار نیم آور ساختمان صفویه واحد ۳۷۴
۷۰محسن محمدرضادفتر خدمات پیک موتوری۲۲۹/د-م۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۹۱۳۲۱۱۸۲۲۱خیابان چهارباغ بالا مقابل بیمارستان شریعتی مجتمع کارگران
۷۱اختر احترامدفتر خدمات پیک موتوریبادراه شاهین۲۳/د-م۱۳۸۳/۰۴/۲۴۶۲۴۰۸۳۰۹۱۳۳۰۲۵۷۶۳خیابان وحید کوچه تحویلیان جنب رنگ فروشی بهزادطبقه همکف
۷۲همائی اردلی رضادفتر خدمات پیک موتوریبدر۲۳۰-د/م۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۹۱۳۳۱۶۷۰۹۷بلوار کشاورز کوچه فردوس کوچه شهید خدارحمی پلاک ۳۹
۷۳صادقی علیرضادفتر خدمات پیک موتوریالو۲۳۱-د/م۳۲۳۴۹۰۹۰۹۳۳۹۸۷۲۴۳۸چهارراه مصدق ابتدای خ جهاد گاراژ زندیان
۷۴حاج صفری روح الهدفتر خدمات پیک موتوریمنتخب۲۳۲-د/م۱۳۹۶/۰۷/۱۰۳۵۲۲۲۰۲۲۹۱۳۳۱۴۰۲۶۰قهجاورستان بلوار غدبر کوچه غدیر ۲۴
۷۵تیموری فرد امیر حسیندفتر خدمات پیک موتوری۲۳۴/د-م۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۹۳۵۶۲۴۷۰۴۹هاورنیه -کوچه حیدر میرزا پلاک ۸۰ طبقه همکف
۷۶فاضلی محمددفتر خدمات پیک موتوریگلدیس۲۷/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۲۰۰۴۷۸-۳۲۲۰۰۳۰۷-۳۲۲۰۷۵۴۹ ۹۱۳۳۱۳۶۸۱۰خیابان امادگاه مجتمع گلدیس پ ۴۰
۷۷مهرشاد امیردفتر خدمات پیک موتوریصالح۲۸/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۲۲۵۹۹۱-۳۲۲۰۰۵۷۵-۳۲۲۰۲۰۰۵ ۹۱۳۳۱۷۲۶۳۲چهارباغ کوچه کازرونی بازار مدائی طبقه پایین
۷۸لاوی حسندفتر خدمات پیک موتوریسالار۲۹/د-م۱۳۹۰/۰۲/۲۵۳۲۲۰۴۴۱۵-۳۲۲۱۰۴۰۵ ۹۱۳۱۰۳۵۵۰۶خیابان شیخ بهائی-کوچه نیک پی -پاساژ نوشین طبقه دوم
۷۹شهبازی اسماعیلدفتر خدمات پیک موتوریصبا مشیر۳۲/د-م۱۳۸۹/۰۳/۱۷۳۲۲۳۶۶۲۴-۳۲۲۳۶۶۲۴ ۹۳۷۴۵۸۹۴۴۸خیابان هاتف بازارچه مشیر مقابل حمام قائلی
۸۰شفیعی احمددفتر خدمات پیک موتورینگین جی۳۸/د-م۳۵۲۴۱۰۰۰-۳۵۲۴۲۰۰۰ ۹۱۳۲۷۰۶۶۲۳جی غربی کوچه شهید جمالی جنب اداره گاز
۸۱رام پناه شهامتدفتر خدمات پیک موتوریزنده رود۴۱/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۲۳۵۵۸۸۸-۳۲۳۵۵۸۸۹ ۹۱۳۸۰۲۸۸۹۱خیابان بهشتی گاراژ باسکول
۸۲نصراصفهانی زهرادفتر خدمات پیک موتوریهاتف۴۳/د-م۱۳۹۵/۰۸/۲۹۳۲۳۱۷۰۳۰۹۱۳۸۱۷۸۸۱۷خیابان ولیعصر ابتدای کوچه حمام جنت
۸۳گلستانی مهر مسعوددفتر خدمات پیک موتوریبادراه کوشش۴۴/د-م۱۳۹۵/۱۰/۱۸۳۳۳۲۰۰۷۹-۳۳۳۳۴۶۰۷-۳۳۳۳۴۶۰۹ ۹۱۳۸۲۸۴۱۸۶خیابان امام خمینی ، کوچه طلوع ، خیابان ساحل پلاک ۵۴ طبقه همکف
۸۴فاضل محلاتی مهراندفتر خدمات پیک موتوریبادراه زاینده رود۴۵/د-م۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۳۳۵۸۰۱۰۹۳۶۶۳۸۸۲۸۱خیابان جامی شرقی بن بست مهر
۸۵نوری موحد رحمندفتر خدمات پیک موتوریآذین۴۹/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۵۵۷۶۷۸۸۹۱۳۳۸۶۴۲۲۵خیابان زینبیه شمالی،ایستگاه باسکول کوی روح اله
۸۶موسوی دارافشانی سید مجتبیدفتر خدمات پیک موتوریزاینده رود۵۲/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۶۶۶۱۹۲۰-۳۶۶۶۱۹۲۱-۳۶۶۷۰۲۱۲- ۹۱۳۳۲۶۴۸۶۰خیابان چهارباغ بالا مجتمع تجاری پارک زیرزمین
۸۷نصیری احساندفتر خدمات پیک موتوریآذرخش۵۳/د-م۱۳۹۲/۱۲/۱۰۳۲۲۸۷۷۵۵-۳۲۲۸۳۲۲۳-۳۲۲۸۳۲۲۴ ۹۱۳۱۱۱۵۸۸۱خیابان ولیعصر کوچه شماره ۲۹ ساختمان غدیر طبقه ۱ واحد ۳
۸۸نصر اصفهانی حسیندفتر خدمات پیک موتوریپیک اصفهان۵۵/د-م۱۳۹۴/۱۱/۲۴۲۲۲۹۸۹۹-۲۲۰۲۷۶۳ ۹۱۳۸۷۱۳۷۱۹چهارباغ عباسی- بازار آزادی- ورودی ۲-طبقه ۲
۸۹قضاوی محمددفتر خدمات پیک موتوریپردیس جی۵۹/د-م۱۳۸۹/۰۲/۰۵۳۵۲۱۶۰۶۸-۳۵۲۴۱۶۰۰ ۹۱۳۳۰۴۱۹۲۷خوراسگان خ شریعتی نبش کوچه شهید رنگرز
۹۰مرادی مجیددفتر خدمات پیک موتوریرهرو۶۰/د-م۱۳۸۵/۰۴/۲۰۳۴۷۰۰۱۴۰۹۱۳۰۸۵۴۵۱۱اتوبان شهید چمران نبش خ فروردین
۹۱بهرامیان رنانی نعمت الهدفتر خدمات پیک موتوریآسمان۶۴/د-م۱۳۹۲/۰۶/۲۵۳۷۳۹۱۰۱۰-۳۷۳۸۹۸۰۷ ۰۹۱۳۸۷۴۸۷۴۲-۰۹۱۳۳۲۵۱۹۷۴رهنان خ مطهری خ سجاد جنب تاکسی تلفنی فجر
۹۲قادری زهرادفتر خدمات پیک موتوریرسا۶۶/د-م۱۳۹۶/۰۳/۰۸۲۲۰۷۱۸۷-۲۲۰۶۶۴۰-۲۲۰۹۹۸۶-۲۲۰۶۸۱۳ ۹۱۳۲۶۶۶۴۶۱خیابان حافظ کوچه میرعماد چاه حاج میرزا پاساژ قصر
۹۳عظیمی فریدوندفتر خدمات پیک موتوریخاقانی۷۰/د-م۱۳۹۱/۰۴/۲۵۳۶۲۶۷۰۰۰-۳۶۲۹۰۰۰۰ ۰۹۱۳۴۱۲۷۳۷۸-۰۹۱۳۸۲۷۶۹۳۰خیابان وحید- بین چهارراه خاقانی وسه راه نظر مقابل مجتمع تجاری وحید
۹۴گودرزی حمیددفتر خدمات پیک موتوریاطمینان۷۲/د-م۱۳۹۶/۰۲/۳۰۶۶۷۰۱۱۱۹۱۳۳۱۶۱۴۱۹چهارباغ بالا مجتمع پارک ورودی دوم پ ۵۶۵
۹۵هادی دستجردی احمدرضادفتر خدمات پیک موتوریکیان۷۴/د-م۱۳۹۱/۰۶/۱۱۳۷۸۰۸۰۸۰۹۱۳۲۷۰۷۵۴۹بلوار کشاورز خ قائمیه- بعداز چهارراه فضیلت جنب میوه فروشی
۹۶ابراهیمی ریزی علیرضادفتر خدمات پیک موتوریحکیم نظامی۷۷/د-م۱۳۹۲/۱۲/۱۰۳۶۲۸۱۹۹۹۹۱۳۸۸۴۷۰۰۳خ حکیم نظامی خ حسین آباد مقابل بانک صادرات
۹۷حسین زاده ناقچی محموددفتر خدمات پیک موتوریشاهپور۸۰/د-م۱۳۹۲/۰۴/۳۰۳۳۸۷۳۳۳۲-۳۳۸۷۲۷۲۷ ۹۱۳۱۶۹۲۳۵۸خیابان شاهپورجدید خ امیر کبیر مقابل بانک تجارت
۹۸رضائی سامانی امیر حسیندفتر خدمات پیک موتوریفردوسی۸۳/د-م۱۳۹۰/۰۴/۰۴۳۲۲۳۶۵۹۵-۳۲۲۱۱۸۶۹ ۹۱۳۳۰۸۱۳۴۴خیابان فردوسی-ساختمان غرضی طبقه اول
۹۹کارگری عباسدفتر خدمات پیک موتوریموعود۸۶/د-م۱۳۹۲/۰۲/۱۵۳۵۵۹۲۹۰۰- ۹۱۶۲۹۸۰۶۳۲میدان لاله فروشگاه رفاه
۱۰۰طائی احساندفتر خدمات پیک موتوریفومن۸۸/د-م۱۳۹۰/۰۹/۰۵۳۲۲۲۲۲۳۷۹۱۳۱۸۸۴۳۹۲چهارباغ عباسی بازار هجرت
۱۰۱فدائی بهزاددفتر خدمات پیک موتوریآسیا۹۰/د م۱۳۸۶/۰۶/۰۵۳۶۶۳۳۵۵۰۹۳۷۷۵۷۱۰۰۷خیابان آب ۲۵۰ کوچه شاطرگلی ، پلاک ۱۴
۱۰۲لولاکی حمیددفتر خدمات پیک موتوریمولوی۹۱/د-م۱۳۸۶/۰۵/۳۱۳۴۷۲۴۰۰۰-۳۴۴۵۲۰۲۲ ۹۱۳۰۳۰۳۵۰۳خ مدرس خ مولوی چهارراه ۱۱۰
۱۰۳زمانی خوراسگانی عباسدفتر خدمات پیک موتوریمسجد علی۹۲/د-م۱۳۸۹/۱۱/۱۱۳۵۲۱۲۹۴۵-۳۵۲۲۰۴۴۴ ۹۱۳۲۱۳۳۱۱۲خیابان جی ابتدای خ مسجد علی
۱۰۴عظیمی محمدرضادفتر خدمات پیک موتوریبادراه شاهپور۹۷/د-م۱۳۸۶/۰۸/۱۲۳۸۷۲۵۵۰-۳۸۶۵۲۹۰ ۹۱۳۶۸۶۱۰۰۶شاهپور جدید -خ مشیرالدوله- بعداز چهارراه اول سمت راست گاراژ مفید