ضوابط اخذ پروانه کسب دفاتر پیک موتوری  

بدینوسیله شرایط خاص صدور پروانه کسب اساسنامه آن اتحادیه که در جلسه مورخ ۲۷/۵/۸۸ کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی شهرستان اصفهان با توجه به ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفته است ، به شرح ذیل جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم ابلاغ می گردد :

بند ب ) شرایط خاص صدور پروانه کسب دفاتز خدمات پیک موتوری :

۱-ب : متقاضی اخذ پروانه کسب دفتر خدمات پیک موتوری دارای گواهینامه معتبر موتور سیکلت بوده و مالک حداقل سه دستگاه موتورسیکلت باشد .

۲- ب : حداقل مساحت اینگونه دفاتر ۲۰ متر مربع می باشد .

۳– ب : ارائه پارکینگ مناسب  با حداقل ۵۰ متر مربع مساحت، که از نظر ضوابط ترافیکی و انتظامی مورد تائید نیروی انتظامی باشد ، برای اینگونه دفاتر الزامی است .

تبصره ۱: پارکینگ ارائه شده دفاتر مذکور بایستی دارای حصارکشی همراه  با درب محافظ باشد .

تبصره ۲: در صورت  عدم ارائه پارکینگ اختصاصی ، متقاضی بایستی با عقد قرارداد معتبر با نزدیک ترین پارکینگ عمومی واقع در محدوده جغرافیایی محل دفتر و ارائه آن به اتحادیه اقدام لازم را به عمل آورد .

تبصره ۳ : ارائه زمین بایر – معابر عمومی – حیاط و پارکینگ واحدهای مسکونی – انبار  و کارگاه به عنوان پارکینگ دفاتر فوق الاشاره ممنوع است .

۴- ب: استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران مورد نظر و استفاده از آرم حمل و نقل عمومی و کد دفتر مربوطه بر روی موتور سیکلت بایستی مورد اقدام قرار گیرد .

۵- ب : دریافت کارت شناسایی برای افرادی( کلیه موتور سواران و کارگران ) که جهت انجام خدمات توسط دفاترمذکوربه منازل واماکن عمومی اعزام می گردند با رعایت مفاد دستورالعمل مصوب۰۲/۰۵/۸۶ کمیسیون نظارت ( موضوع تبصره یک ماده ۱۷  قانون نظام صنفی ) توسط متقاضی پروانه کسب از این اتحادیه الزامی است .