ضوابط اخذ پروانه کسب دفاتر وانت تلفنی  

بدینوسیله شرایط خاص صدور پروانه کسب اساسنامه آن اتحادیه که در جلسه مورخ ۲۷/۵/۸۸ کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی شهرستان اصفهان با توجه به ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفته است ، به شرح ذیل جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم ابلاغ می گردد :

بند الف ) شرایط خاص صدور پروانه کسب دفاتز خدمات حمل و نقل بار ( وانت تلفنی )

۱-الف : متقاضی اخذ پروانه کسب دفتر خدمات حمل و نقل بار ( وانت تلفنی ) دارای گواهینامه معتبر رانندگی  بوده و مالک حداقل یک دستگاه خودرو وانت باشد .

۲- الف : وانت بارهای تحت پوشش اینگونه دفاتر نباید بیش از ۱۰ سال از مدل تولید آن گذشته باشد .

۳- الف : حداقل مساحت اینگونه دفاتر ۲۵ متر مربع می باشد .

۴– الف : ارائه پارکینگ مناسب  با حداقل ۲۵۰ متر مربع مساحت، که از نظر ضوابط ترافیکی و انتظامی مورد تائید نیروی انتظامی باشد ، برای اینگونه دفاتر الزامی است .

تبصره ۱: در صورت  عدم ارائه پارکینگ اختصاصی ، متقاضی بایستی با عقد قرارداد معتبر با نزدیک ترین پارکینگ عمومی واقع در محدوده جغرافیایی محل دفتر و ارائه آن به اتحادیه اقدام لازم را به عمل آورد .

تبصره ۲ : ارائه زمین بایر – معابر عمومی – حیاط و پارکینگ واحدهای مسکونی – انبار  و کارگاه به عنوان پارکینگ دفاتر فوق الاشاره ممنوع است .

۴- الف: وانت بارهای تحت پوشش دفاتر مذکور بایستی با آرم حمل و نقل عمومی و کد مرتبط به دفتر مربوطه تردد نمایند .

۵- الف : دریافت کارت شناسایی برای افرادی( کلیه رانندگان و کارگران ) که جهت انجام خدمات توسط دفاترمذکوربه منازل واماکن عمومی اعزام می گردند با رعایت مفاد دستورالعمل مصوب۰۲/۰۵/۸۶ کمیسیون نظارت ( موضوع تبصره یک ماده ۱۷  قانون نظام صنفی ) توسط متقاضی پروانه کسب از این اتحادیه الزامی است .